โลโก้เว็บไซต์ กชพร   วงษ์ทอง | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 ผู้เขียน : กชพร วงษ์ทอง

ประกาศฯรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ศุกร์ 16 สิงหาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี หรือ กองบริหารทรัพยากร เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก และลำปาง ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 - 6 กันยายน 2562 ในวันทำการ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น.  >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยบริษัทเอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตฯ ส่งออกแหลมฉบังซึ่งได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และได้รับการส่งเสริมจาก BOI ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออกส่งออกซึ่งบริษัทฯได้รับการรับรองระบบคุณภาพและปัจจุบันทางบริษัทได้ทำการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มยอดการผลิตและส่งออกที่นิคมอมตะซิตี้ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริงเมื่อจบการศึกษาจะสามารถนำประสบการณ์การทำงานที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานโดยเน้นทักษะการบริหารงานมาก... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการ Big Data & Cloud Computing 2019
ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(ATCI)กำหนดจัดงานโครงการ Big Data & Cloud Computing ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุม 2-4 ชั้น 4 โณงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกิดความตะหนักในเรื่องคุณค่าและมูลค่าของข้อมูล Big Data ว่าสามารถจะพลิกโฉมหน้าประเทศได้อย่างไร เพื่อมุ่งไปสู่ Data-Driven Economy ซึ่งรูปแบบการจัดงาน... >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ X Campus Ads ldea contest 2019
อังคาร 25 มิถุนายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(MDES)ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(ATCI) และสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงศึกษาธิการ(MOE)จัดโครงการ X Campus Ads ldea contest 2019 หนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ซึ่งเป็นการประกวดแข่งขันแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อโฆษณา จากหลากหลายโจทย์ของบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ โดยมีระยะเวลาการดำเนินกิจกรรรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2562 ซึ่งการจัดโครงการ X Campus Ads ldea Contest 2019 เป็นการเตรียมความพ... >> อ่านต่อ


ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อังคาร 25 มิถุนายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เดือนมกราคม - กันยายน 2562) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สามารนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่การงานต่อไป โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก << >> อ่านต่อ


ขอความร่วมมือสนับสนุนส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ และ รณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา "Campus challenge 2019 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว"
อังคาร 25 มิถุนายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

เนื่องจากบริษัทโตโยต้า สำนักงานใหญ่ ได้ร่วมกับโตโยต้ามอเตอร์   ประเทศไทยจำกัด จัดกิจกรรม  "Campus challenge 2019 ภายใต้โครงการโตโยต้า ถนนสีขาว "เพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาร่วมออกแบบแผนและดำเนินกิจกรรมจริงซึ่งนำไปสู่การลดอุบัติเหตุในสถาบันศึกษา ถ้านักศึกษาท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบพร้อมนี้  >> คลิก <<  >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
อังคาร 25 มิถุนายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด ภูษาอาเซียน การเปลี่ยงแปลงการปรับตัว และพลังสร้างสรรค์  ผู้ใดสนใจส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในเวทีการประชุมดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ >> คลิก <<  >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Chongqing Technology and Business University (CTBU) และ Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Chongqing Technology and Business University (CTBU) และ Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหาแนวทางและจัดทำรายวิชาเรียนสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย โดยได้ร่วมหาแนวทาง หลักการในการจัดทำหลักสูตร 3+1 และ2+2 ซึ่งมีผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) ... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ(การฝึกอบรมรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ)
พุธ 19 มิถุนายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ (การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2562  ให้แก่บุคลากรสายวิชาการในคณะฯ โดยมีกำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบธ. 3-401 อาคารบริหารธุรกิจ 3 ชั้น 4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  มีความเชี่ยวชาญในการบูร... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่
พุธ 19 มิถุนายน 2562 / ข่าวอบรม/เสวนา

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยมีอาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 335


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา