โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล นำนักศึกษาศึกษาดูงานตามโครงการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล นำนักศึกษาศึกษาดูงานตามโครงการ "บูรณาการความรู้สู่การปฏิบติงานจริง"

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มีนาคม 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 542 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุกิจและศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาของหลักสูตรศึกษาดูงาน ตามโครงการ "บูรณาการความรู้สู่การปฏิบติงานจริง" ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเพชรบุรี ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจและฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 49 คนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา