คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
วันเดือนปี เกิด :   07 ก.ย. 2500
เริ่มทำงานเมื่อ :   25 มี.ค. 2525
สาขา :  บัญชี
หลักสูตร :  การบัญชี
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผศ.
ตำแหน่งทางบริหาร :  คณบดี
ปริญญาตรี :  บริหารธุรกิจ(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญญบุรี
ปริญญาโท :  บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก :  n/a
งานวิจัย :  1.การดำเินินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เบอร์โทรศัพท์ :  n/a
เบอร์โทรศัพท์ภายใน :  053-921444 ต่อ 2670
อีเมล  Chanita_Choti@hotmail.com
เว็บไซต์ :  n/a
วิชาที่สอน :  1.การวางรูปแบบระบบบัญชี 2.การสัฒนนาบัญชี 3.การตรวจสอบภายใน 4.ระบบบัญชี
ความสนใจพิเศษ :  n/a